[2020-08-25 04:57:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:51:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:45:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:39:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:33:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:27:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:21:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:15:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:09:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 04:03:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:57:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:51:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:45:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:39:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:33:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:27:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:21:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:15:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:09:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 03:03:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:57:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:51:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:45:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:39:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:33:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:27:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:21:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:15:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:09:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 02:03:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:57:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:51:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:45:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:39:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:33:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:27:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:21:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:15:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:09:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 01:03:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:57:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:51:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:45:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:39:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:33:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:27:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:21:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:15:55 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:09:55 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-25 00:07:56 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-25 00:05:42 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [2020-08-24 23:59:03 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [2020-08-24 23:57:07 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-24 23:56:10 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-24 23:55:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:49:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:43:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:37:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:31:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:25:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:19:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:17:44 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-24 23:13:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:07:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 23:01:29 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: ?????[图片] me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com/sb me (QQ聊天)LannceMC: 论坛里的“彩蛋” me (QQ聊天)LannceMC: [视频]你的QQ暂不支持查看视频短片,请升级到最新版本后查看。 [2020-08-24 22:55:29 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我睡了,困的雅痞 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 随便嘞 me (QQ聊天)1131242876: /暗中观察 me (QQ聊天)1131242876: 要不我再进去玩会 [2020-08-24 22:52:28 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-24 22:51:32 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 22:47:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 22:47:11 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)1131242876: 难道是箭头我没看到? me (QQ聊天)1131242876: 对啊 me (QQ聊天)1131242876: 没有箭头啊 me (QQ聊天)1131242876: 那咋用? me (QQ聊天)1131242876: 然后他就进入活跃里面了 me (QQ聊天)1131242876: 点了 [2020-08-24 22:45:07 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)1131242876: ? me (QQ聊天)1131242876: 那咋整 [2020-08-24 22:43:09 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 22:42:23 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 22:41:36 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 没激活这个选项 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 可还行 [2020-08-24 22:41:00 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 冒泡 [2020-08-24 22:38:53 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 冒牌 [2020-08-24 22:37:13 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 是不是全部功夫白费了 me (QQ聊天)LannceMC: 那个水晶偏移 me (QQ聊天)LannceMC: 咕咕咕 me (QQ聊天)LannceMC: hhh me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑][/斜眼笑][/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 只吃面 me (QQ聊天)LannceMC: 我自己做饭的话 me (QQ聊天)LannceMC: 反正嘛 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)herryzlh: 好久没做饭了 me (QQ聊天)herryzlh: 挺好吃的 me (QQ聊天)herryzlh: 还挺软 me (QQ聊天)herryzlh: 饭做的不会硬 me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)1131242876: /暗中观察 me (QQ聊天)1131242876: 老粘锅 me (QQ聊天)1131242876: 没有放油 me (QQ聊天)1131242876: 我第一次煎鸡蛋 me (QQ聊天)herryzlh: 煎的 me (QQ聊天)herryzlh: [/笑哭] me (QQ聊天)herryzlh: 就是鸡蛋有点糊 me (QQ聊天)herryzlh: 感觉还行 me (QQ聊天)herryzlh: 今天自己做饭 [2020-08-24 22:06:08 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 21:59:07 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-24 21:43:00 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)1874888732: 末地还没去过来 [2020-08-24 21:34:33 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 今天的还没出来 me (QQ聊天)LannceMC: 没法查... me (QQ聊天)LannceMC: 需要查查记录吗 me (QQ聊天)LannceMC: 咋办... me (QQ聊天)LannceMC: 没碰过 me (QQ聊天)LannceMC: ??????? me (QQ聊天)LannceMC: 咋了 me (QQ聊天)LannceMC: ??? [2020-08-24 21:25:19 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-24 21:22:53 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 21:14:43 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)LannceMC: 论坛里有夜视模组下载 [2020-08-24 21:08:08 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 21:07:40 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 21:06:21 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 21:02:28 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)1131242876: 。 [2020-08-24 21:01:28 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 资源包啊 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: mcbbs me (QQ聊天)LannceMC: mcbbs me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 那你要自己去找了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我发了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 论坛里有一键合成 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 透视 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 表示一键合成允许用的嘞 [2020-08-24 20:52:47 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:50:07 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 20:47:15 INFO] Player disconnected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 [2020-08-24 20:46:30 INFO] Player connected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 [2020-08-24 20:41:38 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 20:41:14 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:35:14 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:29:14 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:18:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:17:42 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-24 20:12:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:06:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 20:00:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:54:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:48:57 INFO] Player disconnected: CreeperYang2017, xuid: 2535421716720913 me (QQ聊天)1874888732: 寡人有点[/斜眼笑] me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)herryzlh: 打算来干啥 me (QQ聊天)herryzlh: 大佬不咕了? [2020-08-24 19:44:07 INFO] Player connected: CreeperYang2017, xuid: 2535421716720913 [2020-08-24 19:40:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:34:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:31:08 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 19:30:09 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 19:29:29 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 19:28:37 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)herryzlh: 宣传还行 [2020-08-24 19:25:17 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑][/斜眼笑][/斜眼笑] [2020-08-24 19:22:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:16:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:10:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 19:06:34 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 19:01:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:55:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:49:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:43:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:43:00 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:41:34 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 你让僵尸咬村民,然后喷他虚弱,喂金苹果变回来就行 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 交易所中间有个打折机 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 中间 [2020-08-24 18:37:56 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:37:44 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:37:42 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:37:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:36:21 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:31:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:25:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 18:20:10 INFO] Player disconnected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 但是如果他不补货了那你就要等到第二天了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 一般村民一天补货两次 [2020-08-24 18:15:40 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 皮革? 去仓库拿 [2020-08-24 18:09:15 INFO] Player connected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 啊这 [2020-08-24 18:06:54 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:05:40 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: ??? [2020-08-24 18:03:41 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:03:29 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:02:19 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:02:03 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:01:39 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 18:01:19 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-24 17:59:40 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:53:40 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:49:54 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 17:47:40 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:41:40 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:35:39 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:29:39 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:28:41 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 17:23:39 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:17:39 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 17:11:39 INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 LannceMC 退出了游戏 [2020-08-24 17:08:02 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 17:05:39 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 你找找交易所和劫掠塔 me (QQ聊天)LannceMC: 梦回有白嫖装备的地方嘛 [2020-08-24 16:59:39 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: ???? me (梦故生存服)§e玩家 LannceMC 进入了游戏 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我现在还要肝基岩机 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 那你弄吧。。。 [2020-08-24 16:56:00 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)herryzlh: 爷要弄多点 me (QQ聊天)herryzlh: 好像还能 [2020-08-24 16:53:33 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)herryzlh: 地狱传送门方块还能卡到不 me (QQ聊天)herryzlh: 我想问问 me (QQ聊天)herryzlh: 全自动石头机也要两组? me (QQ聊天)LannceMC: 神奇概念 me (QQ聊天)LannceMC: 两组... me (QQ聊天)LannceMC: ... [2020-08-24 16:49:55 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)herryzlh: 树场 me (QQ聊天)herryzlh: 两组基岩吧 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 晚上电路接上就行 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我已经接近做完了 [2020-08-24 16:43:55 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)herryzlh: 感觉会太快了 me (QQ聊天)herryzlh: 急迫 me (QQ聊天)herryzlh: 不确定效率行不行 me (QQ聊天)herryzlh: https://b23.tv/HyQTkg [2020-08-24 16:39:01 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 16:38:55 INFO] Player disconnected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 me (QQ聊天)herryzlh: 水晶只不过是基岩回复bug me (QQ聊天)herryzlh: 因为末地石的吸回,判定末地石为基岩了 me (QQ聊天)herryzlh: 挖基岩就是判定错误呀 me (QQ聊天)herryzlh: 弄好了吗? me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 好的 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: Fecyer你知道咋子挖基岩吗 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 蛇皮 [2020-08-24 16:33:23 INFO] Player connected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-24 16:33:19 INFO] Player disconnected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-24 16:33:09 INFO] Player connected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-24 16:32:44 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 16:29:42 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)herryzlh: 论坛晚点发 me (QQ聊天)herryzlh: 我发到主群了 me (QQ聊天)herryzlh: 存档呀 me (QQ聊天)LannceMC: 啥东西? me (QQ聊天)herryzlh: 文本导入 me (QQ聊天)herryzlh: 导入试试 me (QQ聊天)herryzlh: @LannceMC me (QQ聊天)herryzlh: 这下文本导入不会失败了 me (QQ聊天)herryzlh: 导入试试吧 me (QQ聊天)herryzlh: 我重新发了一遍 me (QQ聊天)herryzlh: 出了点技术问题[/斜眼笑] [2020-08-24 16:27:44 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [2020-08-24 16:26:39 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)herryzlh: 我在改一下 me (QQ聊天)herryzlh: 手机是没有的 me (QQ聊天)herryzlh: win10有这种选项 me (QQ聊天)herryzlh: 是正式版 me (QQ聊天)herryzlh: 不是 me (QQ聊天)LannceMC: 你的是不是beta版 me (QQ聊天)LannceMC: 我的是这样 me (QQ聊天)LannceMC: [图片] me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 蛇皮 [2020-08-24 16:23:04 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: . me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)LannceMC: 截图 me (QQ聊天)herryzlh: 我只看到了复制地图 me (QQ聊天)herryzlh: 奇怪 me (QQ聊天)LannceMC: 按导出地图 me (QQ聊天)herryzlh: 嗯嗯 me (QQ聊天)LannceMC: 翻到最下面 me (QQ聊天)LannceMC: 点击地图旁边的笔 me (QQ聊天)LannceMC: 当然不行 me (QQ聊天)LannceMC: 不行 me (QQ聊天)herryzlh: 我是把存档里的地图压缩后改成mcworld me (QQ聊天)herryzlh: 我试试 me (QQ聊天)herryzlh: 我导入好像没问题 me (QQ聊天)herryzlh: 真的假的 me (QQ聊天)LannceMC: 没办法导入 me (QQ聊天)LannceMC: 你全自动树场的地图 me (QQ聊天)herryzlh: 基本都是秒破 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利 me (QQ聊天)herryzlh: 啥都行 me (QQ聊天)herryzlh: 搞个急迫二 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 晚上做好 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 没 me (QQ聊天)LannceMC: 合金镐凑合用也行吧 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 效率五的金镐子比效率五合金镐要快 me (梦故生存服)§e玩家 WhispersMK 退出了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 你要来干啥 me (QQ聊天)LannceMC: 金稿子 me (QQ聊天)LannceMC: ? me (QQ聊天)LannceMC: 也废甲 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 成功率会高 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 对了,lannce,有时间来两把效率五耐久三金镐子 me (QQ聊天)LannceMC: 不然铁傀儡会被你的荆棘玩死的 me (QQ聊天)LannceMC: 别玩了 me (QQ聊天)LannceMC: 好家伙直接原地起飞 me (QQ聊天)LannceMC: 就先这么多吧 me (QQ聊天)LannceMC: 算了 me (QQ聊天)LannceMC: 水晶会到这里来 me (QQ聊天)LannceMC: 但这里是出生点 me (QQ聊天)LannceMC: 得把那几个铁傀儡宰了这里才会生成新的 me (QQ聊天)LannceMC: 看来 me (QQ聊天)LannceMC: ??? me (QQ聊天)LannceMC: 帮忙开一下们 me (QQ聊天)LannceMC: chan me (QQ聊天)LannceMC: 帮忙拉铁傀儡 me (QQ聊天)LannceMC: 来 me (QQ聊天)LannceMC: chan me (QQ聊天)LannceMC: 这里谁给我拆了 me (QQ聊天)LannceMC: 我tmd me (QQ聊天)LannceMC: 再弄点 me (QQ聊天)LannceMC: 来 me (QQ聊天)LannceMC: chan [2020-08-24 16:04:55 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 搞定 me (QQ聊天)LannceMC: hhh me (QQ聊天)LannceMC: 跳进里面 me (QQ聊天)LannceMC: 下来 me (QQ聊天)LannceMC: chan [2020-08-24 15:59:55 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: ??? me (QQ聊天)LannceMC: 活生生给爷弄没了一个献祭品 me (QQ聊天)LannceMC: nmd me (QQ聊天)LannceMC: 别打他 me (QQ聊天)LannceMC: 搞定 me (QQ聊天)LannceMC: 我来弄吧/捂脸 me (QQ聊天)LannceMC: 我来 me (QQ聊天)LannceMC: 献祭了 me (QQ聊天)LannceMC: 这羊驼喷我口水 [2020-08-24 15:51:27 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 15:51:21 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: chan你去还是我去 me (QQ聊天)LannceMC: 还我你哪个 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑][/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 下次留着献祭 me (QQ聊天)LannceMC: 别杀死他 me (QQ聊天)LannceMC: 刚刚你有没有捡到一个黑曜石 me (QQ聊天)LannceMC: chan me (QQ聊天)LannceMC: 开炮 me (QQ聊天)LannceMC: 1 me (QQ聊天)LannceMC: 2 me (QQ聊天)LannceMC: 3 me (QQ聊天)LannceMC: 开始献祭 me (QQ聊天)LannceMC: 跟我来 me (QQ聊天)LannceMC: 不用 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 我们拉个铁傀儡 me (QQ聊天)LannceMC: 等等chan me (QQ聊天)LannceMC: 我 me (梦故生存服)§e玩家 WhispersMK 进入了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 我先回去了[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 害怕你把所有传送门全拆了 me (QQ聊天)LannceMC: 小黑塔我记得很简单而已 [2020-08-24 15:40:01 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 修一个特性多亿个特性 me (QQ聊天)LannceMC: 如果能让末影人搬走基岩 me (QQ聊天)LannceMC: 死个屁 me (QQ聊天)LannceMC: 你都装备不死图腾了 me (QQ聊天)LannceMC: 引爆了会造成啥后果吗 [2020-08-24 15:30:17 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)TheabckkTop: [/托腮] me (QQ聊天)LannceMC: 爷tm没叫你出去 me (QQ聊天)LannceMC: 害怕打到你 me (QQ聊天)LannceMC: chan你旁边点 me (QQ聊天)LannceMC: 进来啊chan me (QQ聊天)LannceMC: chan过来 me (QQ聊天)LannceMC: 我忘带了 me (QQ聊天)LannceMC: 南瓜头 me (QQ聊天)LannceMC: 挖基岩 me (QQ聊天)LannceMC: 去看看 me (QQ聊天)LannceMC: "差不多" me (QQ聊天)LannceMC: 其实就压根没睡 me (QQ聊天)LannceMC: hw嘴里喊着睡 [2020-08-24 15:01:07 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 15:00:42 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 14:55:12 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 14:54:56 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 14:54:46 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 14:54:43 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 14:54:38 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 14:53:16 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-24 14:47:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:41:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:35:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:29:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:22:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:16:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:10:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 14:04:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 13:58:51 INFO] Player disconnected: CreeperYang2017, xuid: 2535421716720913 me (QQ聊天)LannceMC: 发了公告还得发广告 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)LannceMC: jj怪? [2020-08-24 13:40:42 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 爷tm想捉一只僵尸 me (QQ聊天)LannceMC: 或者刷沙机 me (QQ聊天)LannceMC: 自己挖啊 [2020-08-24 13:16:17 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 等等 [2020-08-24 12:37:10 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-24 12:34:39 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 12:33:04 INFO] Player connected: CreeperYang2017, xuid: 2535421716720913 me (QQ聊天)LannceMC: 那个蓝色盒子里借工具 me (QQ聊天)LannceMC: 你们可以到仓库门口 me (QQ聊天)LannceMC: hw me (QQ聊天)LannceMC: o me (QQ聊天)LannceMC: 198 38 me (QQ聊天)LannceMC: 1585 310 me (QQ聊天)LannceMC: hw准备建啥 [2020-08-24 12:19:23 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 你在哪 me (QQ聊天)LannceMC: 赶紧 me (QQ聊天)LannceMC: 喝牛奶 me (QQ聊天)LannceMC: 半组 me (QQ聊天)LannceMC: 海绵我有 me (QQ聊天)LannceMC: 后天才开 me (QQ聊天)LannceMC: 今天延迟开课 me (QQ聊天)LannceMC: 我来了 me (QQ聊天)LannceMC: star? [2020-08-24 12:16:52 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: emmm me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我吃完饭就上线肝 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可怕 [2020-08-24 12:12:43 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 12:11:44 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 12:10:23 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 交易所经不起折腾 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 别,去交易所死了村民我怕是要宰了你 [2020-08-24 12:04:31 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 不要去交易所 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 劫掠塔在通道尽头的拐角处 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可以去劫掠塔打 [2020-08-24 12:03:16 INFO] Player disconnected: CreeperYang2017, xuid: 2535421716720913 [2020-08-24 11:54:51 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 11:53:24 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 11:41:36 INFO] Player disconnected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 [2020-08-24 11:41:28 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 11:37:37 INFO] Player connected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 [2020-08-24 11:20:33 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 11:20:16 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-24 11:13:31 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (梦故生存服)§e玩家 HWShaS 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 HWShaS 进入了游戏 [2020-08-24 11:07:23 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 就在史莱姆区块和猪人塔旁边 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 没啊? [2020-08-24 10:57:54 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我一般下午上线 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 蛇皮 [2020-08-24 10:51:47 INFO] Player connected: CreeperYang2017, xuid: 2535421716720913 [2020-08-24 10:47:16 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 10:41:16 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 10:35:16 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 10:30:36 INFO] Player disconnected: Fate Bloody, xuid: 2535430757424356 [2020-08-24 10:22:27 INFO] Player connected: Fate Bloody, xuid: 2535430757424356 me (梦故生存服)§e玩家 Fate Bloody 退出了游戏 [2020-08-24 10:18:05 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 10:12:05 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)ShaggyPuma49394: 什么串门了 me (QQ聊天)ShaggyPuma49394: ▼▼? me (QQ聊天)LannceMC: 串门了 me (QQ聊天)LannceMC: 有点问题 me (梦故生存服)Fate Bloody: !!! me (QQ聊天)ShaggyPuma49394: @LannceMC @LannceMC 不是可以用了嘛 [2020-08-24 10:07:47 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (梦故生存服)§e玩家 Fate Bloody 进入了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: 广告发送时间 [2020-08-24 10:07:12 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 me (QQ聊天)LannceMC: @ShaggyPuma49394 有空来修一下守卫者农场 me (梦故生存服)§e玩家 Fate Bloody 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 Fate Bloody 进入了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 或者盒子里 me (QQ聊天)LannceMC: 有没有一把满配的剑 me (QQ聊天)LannceMC: 你看看你的背包里 me (QQ聊天)LannceMC: 等等 me (QQ聊天)LannceMC: 的 me (QQ聊天)herryzlh: 全树种木头都有 me (QQ聊天)herryzlh: 树场不是一堆吗? me (QQ聊天)herryzlh: 没木头? me (QQ聊天)LannceMC: 装备回来了 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (梦故生存服)§e玩家 Fate Bloody 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 Fate Bloody 进入了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 走 me (QQ聊天)LannceMC: 出去 me (QQ聊天)LannceMC: 你先出去 me (QQ聊天)LannceMC: 我去拿把弓 me (QQ聊天)LannceMC: 等等 me (QQ聊天)LannceMC: 别硬冲 me (QQ聊天)LannceMC: 我去弄点伤害药瓶 me (QQ聊天)LannceMC: 我去拿点伤害药瓶 me (QQ聊天)LannceMC: 我也没法子了 me (QQ聊天)LannceMC: 走 me (QQ聊天)LannceMC: 这里被人凿了个洞 me (QQ聊天)LannceMC: 你先走 me (QQ聊天)LannceMC: zo [2020-08-24 09:40:23 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)ShaggyPuma49394: 两倍速的时间可以把观察者卡掉 me (QQ聊天)LannceMC: 别动 me (QQ聊天)LannceMC: 站在这 me (QQ聊天)LannceMC: 下来 me (QQ聊天)LannceMC: zo me (QQ聊天)LannceMC: 下去 me (QQ聊天)LannceMC: 来帮帮忙 me (QQ聊天)LannceMC: zo [2020-08-24 09:37:38 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 你们走的时候记得关机 me (QQ聊天)LannceMC: 我修好了 me (QQ聊天)LannceMC: 但你们有需要的时候可以找我要三叉戟 me (QQ聊天)LannceMC: 这个猪人塔里的三叉戟一把都不许拿走 me (QQ聊天)LannceMC: 记住 me (QQ聊天)LannceMC: 末影箱就在这 me (QQ聊天)LannceMC: 不过贼卡服 me (QQ聊天)LannceMC: 这个猪人塔还可以开两倍速 me (QQ聊天)LannceMC: 你刚才捡了 me (QQ聊天)LannceMC: 给我 me (QQ聊天)LannceMC: 石头 me (QQ聊天)LannceMC: 下来 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: 嗯 me (QQ聊天)LannceMC: 这里是弄末地爆破的 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: zo me (QQ聊天)LannceMC: 来出生点 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 经验修补甲满耐久也会抢经验 me (QQ聊天)LannceMC: 在弄信标 me (QQ聊天)LannceMC: 等等 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: ? 修的了嘞(只要你身上不穿经验修补甲) me (QQ聊天)LannceMC: 用猪人塔啊 me (QQ聊天)LannceMC: 刚才谁要烧东西来着 [2020-08-24 09:24:05 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 这卡机对电脑玩家实在不友好 [2020-08-24 09:23:33 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-24 09:23:12 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 我教你们用高速熔炉 [2020-08-24 09:22:48 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 等等我 me (QQ聊天)LannceMC: 谁站在潜影盒上开脚下的潜影盒了 me (QQ聊天)LannceMC: e me (QQ聊天)LannceMC: 直接强拆 me (QQ聊天)LannceMC: 否则会判定为违章建筑 me (QQ聊天)LannceMC: 不能随便在出生点50格内建筑 me (QQ聊天)LannceMC: 还有 me (QQ聊天)LannceMC: 随便拿 me (QQ聊天)LannceMC: 三大废岩 me (QQ聊天)LannceMC: 安山岩嘛 me (QQ聊天)LannceMC: 建筑可以了 me (QQ聊天)LannceMC: 我们还会给你们发满配装备 me (QQ聊天)LannceMC: 如果你们为这个服务器贡献大的话 me (QQ聊天)LannceMC: 我得看看你们包里有没有违禁品 me (QQ聊天)LannceMC: 至于我为什么要先杀了你 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: 设置重生点 me (QQ聊天)LannceMC: 盒子也是你的 me (QQ聊天)LannceMC: 这是你的装备 me (QQ聊天)LannceMC: 过来啊 me (QQ聊天)LannceMC: 是我砍你 me (QQ聊天)LannceMC: 给我砍一刀 me (QQ聊天)LannceMC: 设置重生点 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: 进去仓库 me (QQ聊天)LannceMC: 来出生点 me (QQ聊天)LannceMC: 你们俩 me (QQ聊天)LannceMC: 这也找不到吗 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)LannceMC: 找啥呢 [2020-08-24 09:13:10 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 待会就知道了 me (QQ聊天)LannceMC: 我待会上线给你们发 me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: zo你呢 me (QQ聊天)LannceMC: 你们俩拿了新人装备没 me (QQ聊天)LannceMC: 对了 [2020-08-24 09:04:19 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 09:02:41 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 早,我一般下午上线 [2020-08-24 08:54:19 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-24 08:52:33 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:46:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:40:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:34:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:28:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:22:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:16:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:10:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 08:04:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:58:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:52:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:46:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:40:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:34:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:28:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:22:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:16:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:10:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 07:04:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:58:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:52:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:46:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:40:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:34:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:28:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:22:32 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:16:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:10:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 06:04:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:58:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:52:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:46:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:40:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:34:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:28:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:22:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:16:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:10:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 05:04:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:58:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:52:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:46:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:40:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:34:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:28:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:22:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:16:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:10:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 04:04:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:58:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:52:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:46:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:40:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:34:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:28:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:22:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:16:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:10:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 03:04:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:58:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:52:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:46:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:40:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:34:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:28:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:22:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:16:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:10:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 02:04:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:58:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:52:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:46:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:40:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:34:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:28:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:22:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:16:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:10:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 01:04:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:58:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:52:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:46:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:40:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:34:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:28:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:22:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:16:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:10:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-24 00:04:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:58:29 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:57:15 INFO] Player disconnected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 [2020-08-23 23:56:47 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-23 23:51:21 INFO] Player connected: RavenRay625, xuid: 2535461031474480 me (梦故生存服)§e玩家 RavenRay625 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 RavenRay625 进入了游戏 Player added to whitelist whitelist add "RavenRay625" [2020-08-23 23:46:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:40:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:34:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:34:26 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 23:28:31 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 23:28:14 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 俩新手 me (QQ聊天)LannceMC: 只不过是另外一个群而已 me (QQ聊天)LannceMC: 我这里可以看到你的聊天 me (QQ聊天)LannceMC: 可以啊 me (QQ聊天)LannceMC: 交易所 [2020-08-23 23:23:11 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-23 23:22:47 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-23 23:22:44 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:16:44 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 23:11:49 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-23 23:07:03 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 22:57:07 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-23 22:54:09 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 22:42:52 INFO] Player disconnected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 me (QQ聊天)herryzlh: 爷怎么想都不可能 me (QQ聊天)herryzlh: 大概6盒的骨粉 me (QQ聊天)herryzlh: 我希望三天回来后,树场盒子能满箱骨粉? [2020-08-23 22:36:39 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 22:36:27 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 22:36:21 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 22:35:28 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 芜湖 [2020-08-23 22:34:38 INFO] Player connected: ZOIOMON5229, xuid: 2535411707811189 [2020-08-23 22:32:39 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 22:26:37 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: sbmj me (QQ聊天)LannceMC: 那很好了 me (QQ聊天)LannceMC: 三个 me (QQ聊天)LannceMC: eee me (QQ聊天)LannceMC: 现在我有一盒子多的三叉戟了 me (QQ聊天)LannceMC: 我可没这么多合金锭 me (QQ聊天)LannceMC: 话 me (QQ聊天)LannceMC: 从头再来的不 me (QQ聊天)LannceMC: 休息会 me (QQ聊天)LannceMC: 累了 me (QQ聊天)LannceMC: 单机生存我从来不van me (QQ聊天)LannceMC: 所以 me (QQ聊天)LannceMC: 消除恐惧[/斜眼笑] [2020-08-23 22:16:28 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 22:15:04 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 22:14:36 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 我没带胸甲 me (QQ聊天)LannceMC: 没错 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: /捂脸 me (QQ聊天)LannceMC: 我没带弓 me (QQ聊天)LannceMC: . me (QQ聊天)LannceMC: 爷tm好怕装备没了 me (QQ聊天)LannceMC: 手贱 me (QQ聊天)LannceMC: (我就不去了) me (QQ聊天)LannceMC: 不行不行 me (QQ聊天)LannceMC: 我胆小[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 你去吧 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 把天花板拆了不就行了[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: sorry me (QQ聊天)LannceMC: 按错了 me (QQ聊天)LannceMC: 的确修复了 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 不要试 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 并没有 me (QQ聊天)LannceMC: 试试看 me (QQ聊天)LannceMC: 好像消失了 me (QQ聊天)LannceMC: 那个在潜影盒上开盒子的bug me (QQ聊天)LannceMC: e [2020-08-23 21:59:59 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 21:57:20 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 别拆 me (QQ聊天)LannceMC: 这里先围着 me (QQ聊天)LannceMC: 搞定 me (QQ聊天)LannceMC: 出生地 me (QQ聊天)LannceMC: 看看有木有问题 me (QQ聊天)LannceMC: star过来一下 me (QQ聊天)LannceMC: 用黑曜石围上了 me (QQ聊天)LannceMC: 爷要把它炸了 me (QQ聊天)LannceMC: 你别回来 me (QQ聊天)LannceMC: 水晶滚主世界了 me (QQ聊天)LannceMC: 好家伙 me (QQ聊天)LannceMC: 我去主世界看看有没有水晶 me (QQ聊天)LannceMC: 水晶能打爆嘛[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: ok me (QQ聊天)LannceMC: 你刚才活塞放高了 me (QQ聊天)LannceMC: 不是 me (QQ聊天)LannceMC: 又破了一个 me (QQ聊天)LannceMC: 去帮忙弄点恶魂之泪 me (QQ聊天)LannceMC: chan me (QQ聊天)LannceMC: 那能不能获得基岩本体 me (QQ聊天)LannceMC: nb [2020-08-23 21:42:12 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 21:41:17 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 用烟花打末影人[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 不要 me (QQ聊天)LannceMC: 又干啥啊 me (QQ聊天)LannceMC: 干嘛啊 me (QQ聊天)LannceMC: 我tm me (QQ聊天)LannceMC: 那咋办 me (QQ聊天)LannceMC: 先用着 me (QQ聊天)LannceMC: 14 me (QQ聊天)LannceMC: 又破产了 Player added to whitelist whitelist add "ZOIOMON5229" me (QQ聊天)LannceMC: 可能是4399的 me (QQ聊天)LannceMC: 但我不知道这些盒子是谁的 me (QQ聊天)LannceMC: 不用拆 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: 水晶14个 [2020-08-23 21:26:26 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 不小心打到了 me (QQ聊天)LannceMC: sorry [2020-08-23 21:23:45 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)herryzlh: ??? me (QQ聊天)LannceMC: 仨个 me (QQ聊天)LannceMC: 走起 me (QQ聊天)LannceMC: 那我缺恶魂之泪 me (QQ聊天)LannceMC: 够吗 me (QQ聊天)LannceMC: 11个水晶 me (QQ聊天)LannceMC: 这彩虹经验条好康 [2020-08-23 21:14:29 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 21:13:36 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)LannceMC: 我去烧点玻璃 me (QQ聊天)LannceMC: eee [2020-08-23 21:13:23 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 弄到了11个恶魂之泪 me (QQ聊天)LannceMC: star你在哪 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: [/斜眼笑] me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 我吃了一个,但是白给了 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 用信标[/斜眼笑] me (QQ聊天)ChanceDeer21457: @LannceMC @LannceMC /捂脸 [2020-08-23 21:06:01 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我去开下加速器 me (QQ聊天)LannceMC: 吃个屁[/斜眼笑]倒了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 因为腐竹发现吸引不了人 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 煮烂了,煮烂了 me (QQ聊天)LannceMC: 糊了? me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 结果一直开小火,人都没注意到 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 原来想把面条放凉会 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 傻逼身份验证 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我TM日常卡顿 [2020-08-23 21:02:54 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 21:02:20 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 21:01:25 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 21:00:13 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 20:59:02 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [2020-08-23 20:56:55 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 20:56:30 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 20:46:38 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 我刚刚死了吗 me (QQ聊天)LannceMC: chan [2020-08-23 20:42:50 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 20:41:29 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 20:40:50 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 这里被hw弄坏了 me (QQ聊天)LannceMC: 过来帮帮忙 me (QQ聊天)LannceMC: hw [2020-08-23 20:03:16 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 19:57:31 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 19:57:04 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 又坏了 me (QQ聊天)LannceMC: ... [2020-08-23 19:53:46 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: /捂脸/捂脸/捂脸 me (QQ聊天)LannceMC: 修复了 [2020-08-23 19:53:31 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 网坏了 me (QQ聊天)LannceMC: 爷tm咋断开链接了 [2020-08-23 19:52:08 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: @herryzlh 我拿走了昂,今晚要挖基岩 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利的盒子以外发现五个恶魂之泪 [2020-08-23 19:49:46 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 19:48:40 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [2020-08-23 19:45:58 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 19:44:10 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 19:36:58 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 19:32:19 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 19:26:19 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 19:21:41 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 等我手机有电我就去搓一个中式建筑 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 挂机好像不麻烦 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: emm me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 拆地狱门方块麻烦吗? me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 然后等生成就完事 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 有天花板就是5X3X5 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: lannce你直接在墙上挖个洞 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 5X4X5 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 除非拆了天花板 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 空间好像不够了 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 现在恶魂大道应该不刷恶魂了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: ??? me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 恶魂大道已无 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 然后射就完事 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 简单,在地狱通道里呆着 [2020-08-23 19:16:35 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 恶魂不知道咋弄 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 晚一点上号 me (QQ聊天)LannceMC: hhh me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 发出了咕咕咕的声音 [2020-08-23 19:15:56 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 该上号了 [2020-08-23 19:12:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 19:06:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 19:00:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:54:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:48:51 INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 twoone3 退出了游戏 [2020-08-23 18:42:51 INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 twoone3 进入了游戏 me (旧梦故游戏大厅)§e玩家 twoone3 退出了游戏 me (旧梦故游戏大厅)§e玩家 twoone3 进入了游戏 [2020-08-23 18:36:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:30:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:24:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:18:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:13:37 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 18:12:51 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:03:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 18:01:57 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 18:01:33 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 17:57:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:51:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:45:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:39:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:33:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:27:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:21:23 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 17:09:19 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:59:01 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:53:01 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:43:15 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:37:15 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:35:22 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 16:31:15 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:25:15 INFO] Running AutoCompaction... Player removed from whitelist whitelist remove "SootyRabbit7587" [2020-08-23 16:19:15 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 16:16:53 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 16:16:06 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-23 16:10:06 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)LannceMC: 我待会再来 [2020-08-23 16:08:36 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: ok me (QQ聊天)LannceMC: 我开个连点器 me (QQ聊天)LannceMC: 等等 me (QQ聊天)LannceMC: 云杉木嗷 me (QQ聊天)LannceMC: 我来砍 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利你来种树 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利 me (QQ聊天)LannceMC: 让我用一下 me (QQ聊天)LannceMC: 咱们一起去刷头颅 me (QQ聊天)LannceMC: 太耗材料了 me (QQ聊天)LannceMC: tnt不大现实 me (QQ聊天)LannceMC: 要不就凋零 me (QQ聊天)LannceMC: 要不就半自动 me (QQ聊天)LannceMC: 应该说mj是弱智 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: /捂脸/捂脸 [2020-08-23 15:39:55 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 15:35:36 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)wulixiaoyang: 打卡遛弯 me (QQ聊天)wulixiaoyang: 我还可以,周末没领导 me (QQ聊天)wulixiaoyang: 中午回家睡了三个小时 me (QQ聊天)wulixiaoyang: 哈哈哈哈 me (QQ聊天)wulixiaoyang: 我打了个卡就出来遛弯了 me (QQ聊天)wulixiaoyang: 加班,快乐 me (QQ聊天)wulixiaoyang: §k me (QQ聊天)wulixiaoyang: emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm me (QQ聊天)LannceMC: 5组黑曜石够用好一阵子了 me (QQ聊天)LannceMC: 算了不挖了 [2020-08-23 15:20:31 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 连点器 me (QQ聊天)LannceMC: 手:你放屁 me (QQ聊天)414630368: 挖黑曜石柱子不是有手就行 me (QQ聊天)LannceMC: 挑战挖空一个黑曜石柱子 [2020-08-23 15:12:24 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 15:10:25 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 我提供黑曜石 me (QQ聊天)LannceMC: 可以[/斜眼笑] [2020-08-23 15:08:01 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-23 15:06:14 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)LannceMC: 去挖柱子 [2020-08-23 15:04:08 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 我得补货 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利你拿走了啥 me (QQ聊天)LannceMC: 拿吧 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利下来 me (QQ聊天)LannceMC: 干嘛呢 [2020-08-23 14:58:32 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 14:56:58 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 14:56:38 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 14:49:07 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 14:46:21 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 用末影水晶[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 别用tnt me (QQ聊天)LannceMC: 所以说 me (QQ聊天)LannceMC: 危险啊 me (QQ聊天)LannceMC: . me (QQ聊天)LannceMC: 爷挂机了 me (QQ聊天)LannceMC: 广告懒得推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com [2020-08-23 14:34:24 INFO] Player disconnected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-23 14:32:23 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 14:19:42 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 所以 me (QQ聊天)LannceMC: . me (QQ聊天)LannceMC: 我死了告诉艾特我 me (QQ聊天)LannceMC: 我挂会机 me (QQ聊天)LannceMC: e me (QQ聊天)LannceMC: 无语了 me (QQ聊天)LannceMC: nb me (QQ聊天)LannceMC: 懂? me (QQ聊天)LannceMC: 没这么快补货 me (QQ聊天)1595810307: 有几个腐肉也换不了 me (QQ聊天)1595810307: 黄金换绿宝石啊! me (QQ聊天)1595810307: 是别人换过了吗? me (QQ聊天)LannceMC: 没这么快补货的 me (QQ聊天)1595810307: 这个黄金他一直都换不了 me (QQ聊天)1595810307: 牧师不补货了 me (QQ聊天)LannceMC: 去玩玩树场 me (QQ聊天)LannceMC: 下午我也会挂点 me (QQ聊天)LannceMC: 我挂了很久了 me (QQ聊天)LannceMC: ok me (QQ聊天)LannceMC: tmd me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)1595810307: 充当水吗? [2020-08-23 13:54:15 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)1595810307: 冰的作用是什么? [2020-08-23 13:37:43 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 13:36:43 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 吃完午饭就上线 me (QQ聊天)herryzlh: 准备测试 me (QQ聊天)herryzlh: 好了 me (QQ聊天)LannceMC: 广告懒得推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)LannceMC: 我挂会骨粉 me (QQ聊天)LannceMC: 我挂机呢 me (QQ聊天)LannceMC: 问一下而已 me (QQ聊天)LannceMC: 你的刷石机在哪 me (QQ聊天)LannceMC: chan [2020-08-23 13:28:42 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: o [2020-08-23 13:19:25 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)herryzlh: 我现在吃饭 me (QQ聊天)LannceMC: 一个雪球就能引爆 me (QQ聊天)LannceMC: 如果生存后期的话就可以用末影水晶了 me (QQ聊天)LannceMC: 半自动就行 me (QQ聊天)LannceMC: 树场能用了吗 me (QQ聊天)LannceMC: 能用吗 me (QQ聊天)LannceMC: 树场 me (QQ聊天)LannceMC: 炸没了? [2020-08-23 13:01:24 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 13:00:37 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)LannceMC: ok me (QQ聊天)LannceMC: 等等哈 me (QQ聊天)LannceMC: 顺便挂点骨粉 me (QQ聊天)LannceMC: 我去吃个饭 me (QQ聊天)LannceMC: 你知道chan的刷石机在哪吗 me (QQ聊天)LannceMC: en me (QQ聊天)LannceMC: 不要我拿去修了 me (QQ聊天)LannceMC: 你这里的三叉戟还要吗 me (QQ聊天)LannceMC: 现在树场能用吗 me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 只有这么多 me (QQ聊天)LannceMC: 需要tnt嘛 me (QQ聊天)1595810307: 什么五个题? me (QQ聊天)LannceMC: 咋了 [2020-08-23 12:34:13 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 12:33:27 INFO] Player connected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-23 12:28:53 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 12:28:36 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 12:28:08 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 12:22:08 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 12:21:11 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 12:18:57 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 12:16:08 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 12:10:08 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 12:04:08 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 11:58:57 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 11:58:07 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: @1173540937 快来论坛[/斜眼笑]bbs bbs bbs.xiafox.com me (QQ聊天)LannceMC: 我在挂机 [2020-08-23 11:52:07 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 11:35:31 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 11:35:16 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)herryzlh: 广告手动推送 me (QQ聊天)herryzlh: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)herryzlh: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)StarAlpaca13551: @1173540937 萌新,快到碗里来~ [2020-08-23 11:29:46 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 是6个[/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: @StarAlpaca13551 star你随身物品盒子里的海晶灯我拿走四个 [2020-08-23 11:08:24 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 10秒后进来 [2020-08-23 11:08:03 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 你先下线 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 广告手动推送 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: bbs.xiafox.com [2020-08-23 11:02:00 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 11:01:48 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 10:52:11 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 10:51:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 10:45:05 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-23 10:43:05 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 10:42:00 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 10:36:00 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 广告手动推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com [2020-08-23 10:30:00 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 10:24:32 INFO] Player disconnected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 [2020-08-23 10:24:00 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 10:22:34 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 不四我 [2020-08-23 10:09:22 INFO] Player connected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 me (QQ聊天)herryzlh: zero吗? me (QQ聊天)herryzlh: 谁在线 [2020-08-23 10:08:30 INFO] Player disconnected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: Ctrl加shift [2020-08-23 10:02:55 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 按shift键切换输入法嘛 [2020-08-23 10:00:17 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 烦死了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 要么F11 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 要么英文 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 输入法界面直接不显示 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: JE全屏玩才叫刺激 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 没见过没见过 me (QQ聊天)herryzlh: 奇怪的输入法 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: ? me (QQ聊天)herryzlh: 啊? [2020-08-23 09:56:55 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 蛇皮 [2020-08-23 09:53:01 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 09:52:42 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 09:52:13 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 09:46:56 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 09:46:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 09:45:59 INFO] Player connected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 [2020-08-23 09:45:50 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 09:45:26 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-23 09:43:59 INFO] Player disconnected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 [2020-08-23 09:40:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 09:34:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 09:21:09 INFO] Player connected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 [2020-08-23 09:19:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 09:13:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 09:07:35 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 我学校也不好,抽烟学校管,但是你要是认识教育局或者校领导,事情就不一样了 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: @2147483647 别纠结那些 [2020-08-23 09:01:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:55:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:49:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:43:35 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 早 [2020-08-23 08:38:56 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 08:37:35 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:31:33 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-23 08:28:43 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:22:43 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:16:43 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:10:43 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 08:04:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:58:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:52:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:46:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:40:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:34:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:28:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:22:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:16:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:10:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 07:04:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:58:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:52:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:46:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:40:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:34:42 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Astor34: [图片] [2020-08-23 06:28:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:22:42 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)ChanceDeer21457: [图片] [2020-08-23 06:16:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:10:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 06:04:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 05:58:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 05:52:42 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 以前不这样啊 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 现在在mc里发颜文字咋都乱码了呢 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] [2020-08-23 05:46:42 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 05:44:47 INFO] Player disconnected: ZeroGarlic24578, xuid: 2535466068131383 me (QQ聊天)Astor Rea: 没睡醒,去找虐的[/斜眼笑][未支持消息] [2020-08-23 05:42:07 INFO] Player disconnected: Astor Rea, xuid: 2535453606017066 [2020-08-23 05:36:49 INFO] Player connected: Astor Rea, xuid: 2535453606017066 [2020-08-23 05:36:48 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 爷去修一下 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 厉害了 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 壁纸一样 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: [图片] me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 天边挺好看的 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 哎 me (QQ聊天)Astor Rea: md绝了,做了个噩梦给我吓醒了 me (QQ聊天)Astor Rea: 早 [2020-08-23 05:30:47 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 九月一号 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 还没 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 悲惨世界 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 爷手机没电了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 但是昨晚 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 暂时忘记有这么一群SB me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 抑郁时候爷就打MC me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 希望如此 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 确实 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 太难了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 有个好爹就是牛逼 [2020-08-23 05:24:47 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: nmd后浪 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 太难了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 七月份没去上学 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 于是休学一个月 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 然后监控拍到了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 找没人角落砸坏掉准备卖的课桌椅 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我之前因为这事情闹大了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 班主任? me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 差不多吧 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 别班 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 跟那个抽电子烟的那个团伙里面一个头目一个班 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 刚刚分班 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 高二 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 可惜這個世界不愛我 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我好想愛這個世界啊 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 反应有个屁用 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 班主任都纵容 [2020-08-23 05:18:47 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我当初是中考翻车才进这个一生都看不起的学校 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我父母坚决不肯 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我想九月份暂时不去学校 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: so me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 确实很难 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 军训教官来查宿舍时候也抽 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 他抽完了传给下一个 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 他垃了班上快十个人团伙作案 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: emmm me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 然后就抑郁了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 但是很纠结 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我有班主任课外私下补习的明确证据 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 因为 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 其实要举报这老师爷很容易 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 哈哈 [2020-08-23 05:12:47 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 这TM换谁都得抑郁 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 还把那个人拿去当班长 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 然后班主任视而不见 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 上课抽电子烟 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 而是同学上课影响我 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 不是学业的压力 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: no me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 最近经历了一点事情 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 生而為人,我很抱歉 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 我好想愛這個世界啊 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 你嘗過抑鬱的滋味嗎 [2020-08-23 05:06:47 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 抑郁了 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 爷昨晚一整晚没睡觉 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 早上好 [2020-08-23 04:59:53 INFO] Player connected: ZeroGarlic24578, xuid: 2535466068131383 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 早上好 [2020-08-23 04:54:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:48:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:42:58 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)dsj555: 早上好 [2020-08-23 04:36:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:30:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:24:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:18:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:12:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:06:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 04:00:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:54:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:48:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:42:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:36:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:30:58 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:24:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:18:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:12:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:06:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 03:00:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:54:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:48:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:42:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:36:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:30:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:24:57 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Spy FAO: 早上好 [2020-08-23 02:18:57 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 晚安 [2020-08-23 02:12:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:06:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 02:00:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:54:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:48:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:42:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:36:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:30:57 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:24:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:18:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:12:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:06:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 01:00:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 00:54:56 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: ... [2020-08-23 00:48:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 00:44:32 INFO] Player disconnected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-23 00:42:10 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 00:38:23 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 00:35:21 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-23 00:31:26 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 00:25:26 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 00:15:04 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-23 00:07:18 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Fecyer: 咯牙 me (QQ聊天)Fecyer: 我身上一共就10条鱼[/敲打] me (QQ聊天)Fecyer: 而且有一个还有12个烤鱼。。 me (QQ聊天)Fecyer: 今天挖冰来着,刚刚实在地下刷雪 me (QQ聊天)Fecyer: 我最近准备在一个冰岛上做些建筑 me (QQ聊天)Fecyer: 感觉没有 [2020-08-23 00:01:18 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Fecyer: 炸不到多少 me (QQ聊天)Fecyer: 然后tnt被水冲到角落 me (QQ聊天)Fecyer: 推太多了 me (QQ聊天)Fecyer: 下面那个观察者是连着发射器的吗 me (QQ聊天)Fecyer: 尤其是复数tnt出来的时候 me (QQ聊天)Fecyer: tnt有可能会在没水的地方引爆 me (QQ聊天)Fecyer: 然后侧面的木头推出来把水流隔断了一部分 me (QQ聊天)Fecyer: 两个 me (QQ聊天)Fecyer: 一次一个就行 me (QQ聊天)Fecyer: tnt出来太多了 [2020-08-22 23:55:18 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Fecyer: 没啊 me (QQ聊天)Fecyer: 发射器和侧面的活塞都会炸没是吗 [2020-08-22 23:49:18 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Fecyer: 我看看效果 me (QQ聊天)Fecyer: 你先再弄一遍 me (QQ聊天)Fecyer: 怎么操作 me (QQ聊天)Fecyer: 来了 [2020-08-22 23:42:10 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 23:30:46 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: @a me (QQ聊天)LannceMC: 谁在线啊 [2020-08-22 23:24:46 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 23:18:46 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 明天才出结果 me (QQ聊天)LannceMC: 对于论坛邮件被判定为垃圾邮件的情况我已经向腾讯申诉了 [2020-08-22 23:13:59 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-22 23:07:04 INFO] Player disconnected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 [2020-08-22 22:56:08 INFO] Player connected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 me (QQ聊天)herryzlh: [/笑哭] me (QQ聊天)zhouzhuan1234: [/抠鼻] me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 切换到系统自带的不就行了 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 输入法问题 [2020-08-22 22:55:18 INFO] Player disconnected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 me (QQ聊天)Fecyer: 再回来 me (QQ聊天)Fecyer: 界面退到桌面 [2020-08-22 22:54:48 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)TheabckkTop: 输入法卡了 切成英文输入 me (QQ聊天)herryzlh: 我上线去看看你 me (QQ聊天)TheabckkTop: 输入法卡了? me (QQ聊天)TheabckkTop: ? me (QQ聊天)herryzlh: 怎么个卡法 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: ??? me (QQ聊天)herryzlh: win10 or phone? me (QQ聊天)herryzlh: 新人好啊 [2020-08-22 22:50:49 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)TheabckkTop: [/托脸] [2020-08-22 22:49:34 INFO] Player connected: CozyElephant528, xuid: 2535463228456322 Player added to whitelist whitelist add "CozyElephant528" me (QQ聊天)LannceMC: 你看看垃圾箱 [2020-08-22 22:29:38 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC: 我现在想测试一下 me (QQ聊天)LannceMC: 刚才邮件系统炸了 me (QQ聊天)LannceMC: 帮忙看看邮箱 me (QQ聊天)LannceMC: star me (QQ聊天)Fecyer: 他这个晚上怕不是后半夜 me (QQ聊天)herryzlh: 最近挺少看到他上线的 me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)herryzlh: 盒子里的东西我都付的起 [2020-08-22 22:18:46 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Fecyer: 。 me (QQ聊天)Fecyer: 那是啥 [2020-08-22 22:16:45 INFO] Player disconnected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-22 22:11:41 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 22:03:30 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 广告手动推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)herryzlh: 我都忘了我造了这个东西 me (QQ聊天)herryzlh: 甘蔗机我好久没去看了 me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)LannceMC: 就是挂机用的 me (QQ聊天)LannceMC: 我在甘蔗机旁边弄了个小房子 me (QQ聊天)herryzlh: 10多组吧 me (QQ聊天)herryzlh: 好多骨粉都是Lance添的 me (QQ聊天)herryzlh: 感觉Lance确实有挂 me (QQ聊天)LannceMC: 刚才coldin帮你弄好了 me (QQ聊天)LannceMC: 去看看 me (QQ聊天)LannceMC: 在资源分享那里点置顶帖子 me (QQ聊天)LannceMC: 你们现在访问一下论坛 me (QQ聊天)LannceMC: . me (QQ聊天)herryzlh: 没事的时候 me (QQ聊天)herryzlh: 我想让他挂挂 me (QQ聊天)herryzlh: Lance是电脑 me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)herryzlh: 不是为了骨粉我也不可能去挂 me (QQ聊天)herryzlh: 让大佬挂机不可能 me (QQ聊天)herryzlh: 我主要希望是新人挂机 me (QQ聊天)herryzlh: 没 me (QQ聊天)herryzlh: 主要是没人挂[/笑哭] me (QQ聊天)herryzlh: 也少人开连点器 me (QQ聊天)herryzlh: 挂不了满盒 me (QQ聊天)herryzlh: 1小时最多10多组 me (QQ聊天)herryzlh: 小白笼效率还是太低了 me (QQ聊天)herryzlh: 那就不错了 me (QQ聊天)herryzlh: 如果骨粉和TNT能做到满盒 me (QQ聊天)herryzlh: 没要TNT和骨粉[/擦汗] me (QQ聊天)herryzlh: 最主要是穷 me (QQ聊天)herryzlh: 明天就能体验了 me (QQ聊天)herryzlh: 今天应该就能完工 me (QQ聊天)herryzlh: 尽量一个TNT做到最大利润 me (QQ聊天)herryzlh: 毕竟不能复制 me (QQ聊天)herryzlh: 这样能省些TNT me (QQ聊天)herryzlh: 我还在看着下面的连通怎样设计 me (QQ聊天)herryzlh: 我外面有事 me (QQ聊天)herryzlh: 尴尬 me (QQ聊天)herryzlh: 箱子日常满 me (QQ聊天)herryzlh: 全自动弄好了 me (QQ聊天)herryzlh: 我之前砍了挺多 me (QQ聊天)herryzlh: 云杉木箱子已经有了 me (QQ聊天)herryzlh: 只不过围了一圈黑曜石 me (QQ聊天)herryzlh: 现在还是手动的 me (QQ聊天)herryzlh: 测试完距离就实装了 me (QQ聊天)herryzlh: 晚点我在测试距离 me (QQ聊天)herryzlh: 还没上线弄树场 me (QQ聊天)1595810307: 为什么? me (QQ聊天)herryzlh: 啥 me (QQ聊天)herryzlh: 铁轨自己会掉 me (QQ聊天)herryzlh: 那就拿活塞推方块 [2020-08-22 21:19:42 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-22 21:12:16 INFO] Player connected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-22 21:11:16 INFO] Player disconnected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 me (QQ聊天)herryzlh: 哈哈笑死我了 [2020-08-22 21:07:59 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)herryzlh: 然后选择minecraft me (QQ聊天)herryzlh: 文本 me (QQ聊天)herryzlh: 不是导入 me (QQ聊天)LannceMC: 爷休息会 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: @herryzlh @herryzlh 只是论坛没发上去 me (QQ聊天)herryzlh: 你也喜欢爷找到的声音包? me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: star把声音材质发给我,另外解锁帧率限制到入有问题 [2020-08-22 21:04:02 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 这是目前最好的方式了 me (QQ聊天)LannceMC: 然后红石传递的方式改为中继器 me (QQ聊天)LannceMC: 下面加漏斗矿车 me (QQ聊天)herryzlh: 铁轨还会阻止草生长不 me (QQ聊天)herryzlh: 研究完了 me (QQ聊天)herryzlh: star me (QQ聊天)LannceMC: 一段把羊毛送到前面 me (QQ聊天)LannceMC: 一段收集羊毛 me (QQ聊天)LannceMC: 最好分两段矿车 me (QQ聊天)LannceMC: 是收集的问题 me (QQ聊天)herryzlh: 笑死我了 me (QQ聊天)LannceMC: 可以 me (QQ聊天)herryzlh: 羊直接禿了 me (QQ聊天)LannceMC: 要 me (QQ聊天)LannceMC: 建议下面弄漏斗矿车 me (QQ聊天)LannceMC: 全物品最好弄到仓库 me (QQ聊天)LannceMC: 不过嘛 me (QQ聊天)LannceMC: 压根就莫得掉落物 me (QQ聊天)LannceMC: 我试试中间的 me (QQ聊天)LannceMC: 那边的小型羊毛机也是 me (QQ聊天)LannceMC: 收集嘛 me (QQ聊天)LannceMC: 我这里捡到一组多 me (QQ聊天)LannceMC: 不过 me (QQ聊天)LannceMC: 试试效果 me (QQ聊天)LannceMC: 这个盒子呢 me (QQ聊天)LannceMC: 按下去就没了 me (QQ聊天)LannceMC: 可惜 me (QQ聊天)LannceMC: 一大奇迹 me (QQ聊天)LannceMC: 按钮悬浮 [2020-08-22 20:46:01 INFO] Player connected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-22 20:44:52 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: OK me (梦故生存服)§e玩家 LannceMC 退出了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 你捡到了 me (QQ聊天)LannceMC: 你剪了 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 我爸来了 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 你就放那里 me (QQ聊天)LannceMC: 好的 me (梦故生存服)§e玩家 Coldin04 退出了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 这人动都不动 me (QQ聊天)LannceMC: 你在哪 me (梦故生存服)§e玩家 Coldin04 进入了游戏 me (QQ聊天)LannceMC: 爷就参观一下 me (QQ聊天)LannceMC: 咋还不来 me (QQ聊天)LannceMC: eee me (梦故生存服)§e玩家 LannceMC 进入了游戏 [2020-08-22 20:41:37 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 20:41:35 INFO] Player disconnected: Coldin04, xuid: 2535434083234145 me (QQ聊天)LannceMC: 我还没还你 me (QQ聊天)LannceMC: 梦回的鞘翅 me (QQ聊天)LannceMC: 对了coldin me (QQ聊天)LannceMC: 随便用 me (QQ聊天)LannceMC: 没 me (QQ聊天)LannceMC: 救我 me (QQ聊天)LannceMC: 剪刀全满了 me (QQ聊天)LannceMC: ok [2020-08-22 20:36:44 INFO] Player disconnected: ThePei, xuid: 2535460769292242 me (QQ聊天)LannceMC: 可以修补 [2020-08-22 20:34:16 INFO] Player connected: Coldin04, xuid: 2535434083234145 me (QQ聊天)LannceMC: star过来帮忙 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: mcbug了又 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: star me (QQ聊天)LannceMC: 有 me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 草? me (QQ聊天)yyq2ahhfhodz: 没人? me (QQ聊天)LannceMC: 这不孝子老sha马 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)LannceMC: 我的带附魔 me (QQ聊天)LannceMC: 不用 me (QQ聊天)LannceMC: 剪刀需要嘛 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 这里恕不接待强迫症 me (QQ聊天)LannceMC: 棕色很珍贵 me (QQ聊天)LannceMC: 别染错就行 me (QQ聊天)LannceMC: 随便了 me (QQ聊天)LannceMC: 你说晚了 me (QQ聊天)LannceMC: 爷的小金库 me (QQ聊天)LannceMC: 虽然只有一个 me (QQ聊天)LannceMC: 棕色搞定 me (QQ聊天)herryzlh: 黄绿色是白加绿 me (QQ聊天)LannceMC: 雨林 me (QQ聊天)LannceMC: 嗯 me (QQ聊天)LannceMC: 棕色咋整 me (QQ聊天)LannceMC: 棕色 me (QQ聊天)herryzlh: 你们在把传送弄进宿舍 me (QQ聊天)herryzlh: 后面我建宿舍的时候 me (QQ聊天)herryzlh: 传送给我拆了,leave5工程 me (QQ聊天)LannceMC: 在合成 me (QQ聊天)LannceMC: 我现在就在羊毛机 me (QQ聊天)LannceMC: 11个墨囊 me (QQ聊天)LannceMC: 找到了 me (QQ聊天)LannceMC: 我待会弄 me (QQ聊天)LannceMC: 淡绿黄绿 me (QQ聊天)LannceMC: ok [2020-08-22 20:19:36 INFO] Player connected: ThePei, xuid: 2535460769292242 me (QQ聊天)LannceMC: 我待会放 [2020-08-22 20:18:02 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 棕色 me (QQ聊天)LannceMC: 仙人掌 me (QQ聊天)LannceMC: 绿色 me (QQ聊天)1595810307: 懂了 me (QQ聊天)1595810307: 床不影响多吧 me (QQ聊天)1595810307: 就是出生地的那个? me (QQ聊天)1595810307: ooo me (QQ聊天)LannceMC: 有一个靓仔在飞 me (QQ聊天)LannceMC: 重生锚 me (QQ聊天)1595810307: 哭泣的黑曜石算了有什么用? me (QQ聊天)1595810307: 去沼泽用骨粉撒在地上 me (QQ聊天)LannceMC: 我们的传送都被拆了 me (QQ聊天)LannceMC: 呃 me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)1595810307: 兰花好像只有沼泽刷吧 me (QQ聊天)LannceMC: 染料 me (QQ聊天)LannceMC: 淡蓝色燃料 me (QQ聊天)LannceMC: 我已经合成了 me (QQ聊天)LannceMC: 你给我过来 me (QQ聊天)LannceMC: [图片] me (QQ聊天)LannceMC: 骨粉啊 me (QQ聊天)1595810307: 我是说咯 me (QQ聊天)LannceMC: 矢车菊+骨粉 me (QQ聊天)LannceMC: 矢车菊啊 me (QQ聊天)1595810307: 蓝花不是在沼泽嘛? me (QQ聊天)LannceMC: 你tm me (QQ聊天)LannceMC: 不是兰花 me (QQ聊天)LannceMC: 他说的是蓝花 me (QQ聊天)1595810307: 我在吃饭 me (QQ聊天)1595810307: 我在吃饭烦 me (QQ聊天)1595810307: 蓝花是吗?等我连上去吧 me (QQ聊天)LannceMC: 没 [2020-08-22 20:04:12 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 20:03:50 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)herryzlh: OK me (QQ聊天)herryzlh: 荆棘应该很强才对 me (QQ聊天)herryzlh: 尴尬 me (QQ聊天)herryzlh: 就这个复制上去 me (QQ聊天)1595810307: 差点死了 me (QQ聊天)herryzlh: Ax00000xA me (QQ聊天)herryzlh: [图片] me (QQ聊天)LannceMC: 要你多少时间 me (QQ聊天)herryzlh: 我5秒完事了 me (QQ聊天)LannceMC: 改个群昵称 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)herryzlh: 啊? me (QQ聊天)1595810307: 我知道,但是现在没时间 me (QQ聊天)LannceMC: 嗯 me (QQ聊天)herryzlh: 在群里显示的是数字 me (QQ聊天)herryzlh: @1595810307 改群名片 me (QQ聊天)1595810307: 繁花森林刷马吗? me (QQ聊天)LannceMC: (笑出鸭叫) me (QQ聊天)1595810307: 绝望 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)1595810307: 我有更快的吗? me (QQ聊天)LannceMC: 这不孝子把马杀了 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)LannceMC: 杀马特 Player not in whitelist whitelist remove "CozyElephant528" [2020-08-22 19:47:13 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 19:42:15 INFO] Player connected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 me (QQ聊天)LannceMC: ... [2020-08-22 19:40:16 INFO] Player disconnected: ThePei, xuid: 2535460769292242 me (QQ聊天)LannceMC: 皮蛇 [2020-08-22 19:38:53 INFO] Player connected: ThePei, xuid: 2535460769292242 me (QQ聊天)LannceMC: 广告手动推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com [2020-08-22 19:38:14 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [2020-08-22 19:38:13 INFO] Player disconnected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-22 19:31:41 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)1595810307: 我在探险 [2020-08-22 19:29:43 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)herryzlh: 全自动树场要OK了 me (QQ聊天)herryzlh: 顺便弄多点TNT me (QQ聊天)herryzlh: 快起试吧 me (QQ聊天)herryzlh: 就知道长不长了 me (QQ聊天)herryzlh: 一下解决问题的事 me (QQ聊天)herryzlh: 随刻度调7000 me (QQ聊天)herryzlh: 这么简单的事开个存档看看就好了 me (QQ聊天)herryzlh: star me (QQ聊天)herryzlh: 不影响 [2020-08-22 19:18:28 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] [2020-08-22 19:10:09 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 18:54:56 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 18:47:37 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 18:37:09 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-22 18:36:33 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: nb me (QQ聊天)LannceMC: h [2020-08-22 18:19:19 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-22 18:12:09 INFO] Player connected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-22 18:11:17 INFO] Player disconnected: Ax00000xA, xuid: 2535413593580713 [2020-08-22 18:03:49 INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 没法帮我管论坛了 me (QQ聊天)LannceMC: coldin明天就开学了 me (QQ聊天)LannceMC: 唉 [2020-08-22 17:38:38 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-22 17:24:46 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 看看论坛私信 me (QQ聊天)LannceMC: star me (QQ聊天)1595810307: 谢谢 me (QQ聊天)1595810307: 我马上到 me (QQ聊天)LannceMC: 要的找我 me (QQ聊天)LannceMC: 专业弄叉子12余年 me (QQ聊天)LannceMC: [图片] me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 叉子全都是我们自己打的 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 水鬼笼子莫得 me (QQ聊天)LannceMC: 仓库等我 me (QQ聊天)1595810307: 你在哪里? me (QQ聊天)LannceMC: 要叉子找我 me (QQ聊天)1595810307: 我想要个叉子 me (QQ聊天)LannceMC: 没 me (QQ聊天)1595810307: 有水鬼聋子吗? me (QQ聊天)LannceMC: 有 me (QQ聊天)1595810307: 有小白笼子吗? me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 推荐命名 me (QQ聊天)LannceMC: hhh me (QQ聊天)LannceMC: 俩马长的一模一样 me (QQ聊天)LannceMC: ax me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 笑死我 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 哈哈哈哈 me (QQ聊天)LannceMC: 你马被人骑走了 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利他马 me (QQ聊天)LannceMC: 这 [2020-08-22 17:10:05 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 无法连接至世界 me (QQ聊天)LannceMC: 爷咋断开链接了 [2020-08-22 17:09:27 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 17:02:12 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 17:00:59 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-22 17:00:49 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: ? me (QQ聊天)ChanceDeer21457: (07;ω;`) me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 看了超久手机才充了7格电…… [2020-08-22 16:54:51 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-22 16:54:35 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-22 16:52:26 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 [2020-08-22 16:48:17 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)herryzlh: 办公室 [2020-08-22 16:40:50 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)herryzlh: 隐藏地下门 me (QQ聊天)herryzlh: 有电梯 me (QQ聊天)herryzlh: 我下个工程弄员工小屋 me (QQ聊天)herryzlh: 刷铁机已经leave4了 me (QQ聊天)herryzlh: 可以体验4倍的效率离 [2020-08-22 16:37:05 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 谁在线嘞 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 蛇皮 [2020-08-22 16:28:46 INFO] Running AutoCompaction... [2020-08-22 16:23:16 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 广告手动推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com [2020-08-22 16:16:39 INFO] Player disconnected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)LannceMC: 我休息会 [2020-08-22 16:16:23 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 差点死翘翘 me (QQ聊天)LannceMC: 来看看 me (QQ聊天)LannceMC: 有bug [2020-08-22 16:08:13 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)LannceMC: 还有这个盒子 me (QQ聊天)LannceMC: 过来啊 me (QQ聊天)LannceMC: 过来 me (QQ聊天)LannceMC: 平滑石 me (QQ聊天)LannceMC: 你把空缺补上 me (QQ聊天)LannceMC: 快来封口 me (QQ聊天)LannceMC: 玻璃 me (QQ聊天)LannceMC: 还有一个 me (QQ聊天)LannceMC: 快点 me (QQ聊天)LannceMC: 快要早上了 me (QQ聊天)LannceMC: 快点 me (QQ聊天)LannceMC: 早放了 me (QQ聊天)LannceMC: 知道 me (QQ聊天)LannceMC: ok me (QQ聊天)LannceMC: ok一个 me (QQ聊天)LannceMC: 拜拜 [2020-08-22 16:00:04 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: ok一个 me (QQ聊天)LannceMC: 乱跑了一个 me (QQ聊天)LannceMC: 没床了 me (QQ聊天)LannceMC: ok一个 me (QQ聊天)LannceMC: o me (QQ聊天)LannceMC: 刚刚收了一波 me (QQ聊天)LannceMC: 箱子里的被人全拿走了 me (QQ聊天)LannceMC: 小麦全没了 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 日了狗了 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 发现没多少人 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 到这 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 老子骑了大半天车 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 所以玩个得游戏 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 没在家 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 我在虞姬墓 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 来帮忙 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 无聊啊 me (QQ聊天)LannceMC: 我弄云杉木 me (QQ聊天)LannceMC: 全自动树场可以用吗 me (QQ聊天)LannceMC: 亨利 me (QQ聊天)LannceMC: 你永远不知道村民充了多少钱 me (QQ聊天)LannceMC: 我睡进去就床被阻挡 me (QQ聊天)LannceMC: 爷回来了 me (QQ聊天)LannceMC: 超频关了 [2020-08-22 15:39:10 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 15:38:56 INFO] Player connected: ShaggyPuma49394, xuid: 2535409795915550 me (QQ聊天)LannceMC: 没水冷散热牛逼 me (QQ聊天)LannceMC: 现在用的风冷 me (QQ聊天)LannceMC: 自动蓝屏警告 me (QQ聊天)LannceMC: 温度超70度 me (QQ聊天)LannceMC: 电脑 me (QQ聊天)LannceMC: 再也不超频了 [2020-08-22 15:34:47 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC: 电脑日常蓝屏 me (QQ聊天)LannceMC: ... me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑] [2020-08-22 15:33:45 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: 效率五在发射器里是不是莫得效果 [2020-08-22 15:32:50 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: 真tmnb Syntax error: Unexpected "": at "nnceMC: ..>><<" me (QQ聊天)LannceMC: 现在老人家也听网抑云了...只不过还没到点 me (QQ聊天)LannceMC: .. me (QQ聊天)LannceMC: 今天去弄点 me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 猪人塔铁砧全书坏的... me (QQ聊天)LannceMC: 144把剪刀 me (QQ聊天)LannceMC: 行 me (QQ聊天)LannceMC: 你的羊毛机有多少个发射器 me (QQ聊天)LannceMC: star me (QQ聊天)LannceMC: 牵个铁傀儡 me (QQ聊天)LannceMC: 自己做 me (QQ聊天)2389811172: 可以的 me (QQ聊天)2389811172: 群里有我发的单片 me (QQ聊天)2389811172: ? me (QQ聊天)2389811172: 羊上面的漏斗要用活塞推,直接放是放不了的。 me (QQ聊天)LannceMC: 是时候发广告了 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)LannceMC: 解释一下“可能” me (QQ聊天)2389811172: 可能会来 me (QQ聊天)2389811172: 那就行 me (QQ聊天)LannceMC: leave5在等你 me (QQ聊天)2389811172: 在搞羊毛机? [2020-08-22 15:13:34 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)LannceMC: 造福全人类的刷铁机啥时候才能升到leave4 me (QQ聊天)LannceMC: 什么叫暂时 me (QQ聊天)LannceMC: 现在就可以 me (QQ聊天)LannceMC: 需要剪刀不 me (QQ聊天)LannceMC: [/斜眼笑][/斜眼笑][/斜眼笑] me (QQ聊天)LannceMC: 这是处刑场地吗 me (QQ聊天)LannceMC: 恐怖 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 当时在打怪手机没电了 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 我知道 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 那就好 me (QQ聊天)LannceMC: 没 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 我死了没? me (QQ聊天)LannceMC: 下界的 me (QQ聊天)LannceMC: 又弄到一个星星 [2020-08-22 15:03:52 INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)LannceMC: 又废掉一本极品 me (QQ聊天)LannceMC: 只能一个一个弄到鞋子上 me (QQ聊天)LannceMC: 弄不到鞋子上 me (QQ聊天)LannceMC: 把附魔书合在一起 me (QQ聊天)LannceMC: 爷tm太难了 me (QQ聊天)LannceMC: 慢慢来 me (QQ聊天)LannceMC: hhh me (QQ聊天)LannceMC: 用一次坏一个 me (QQ聊天)LannceMC: 猪人塔的铁砧 me (QQ聊天)LannceMC: 爷tm的 [2020-08-22 14:52:14 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: 大哥你去弄全物品吧 me (QQ聊天)LannceMC: 不 me (QQ聊天)LannceMC: 那你给我挖个钻石块看看 [2020-08-22 14:48:22 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-22 14:46:07 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [2020-08-22 14:46:04 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)LannceMC: 那样大家都能看到你杀马了 me (QQ聊天)LannceMC: 你要kill马的时候先驯服了 me (QQ聊天)LannceMC: 今天教大家一个生活小技巧 me (QQ聊天)LannceMC: 一匹野马 me (QQ聊天)LannceMC: 不是 me (QQ聊天)LannceMC: 找到个鬼 me (QQ聊天)LannceMC: 工具全没了 me (QQ聊天)LannceMC: 唉 自闭啊 [2020-08-22 14:37:37 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-22 14:34:22 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 14:33:24 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-22 14:33:04 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 欧鳇寿命极短 me (QQ聊天)zhuanghaidiguo: 猪灵py来的对吧 [2020-08-22 14:31:56 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-22 14:27:26 INFO] Player disconnected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 me (QQ聊天)Fecyer: 屠宰羊癫疯病羊 [2020-08-22 14:09:43 INFO] Player connected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-22 14:07:04 INFO] Player disconnected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 [2020-08-22 14:06:41 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-22 14:04:17 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)LannceMC: e me (QQ聊天)StarAlpaca13551: wifi突然坏了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 难受 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 你直接插牌子写门口 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 。。。 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 给他打骨折 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 就是打折机 me (QQ聊天)1595810307: 什么意思? me (QQ聊天)1595810307: 怎样才能让他便宜下来呢? me (QQ聊天)1595810307: 交易次数多了,是不是会变贵呀? [2020-08-22 13:16:00 INFO] Player connected: Herryzlh, xuid: 2535448025036689 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)LannceMC: 广告手动推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com me (QQ聊天)LannceMC: 邮箱用了我的域名 me (QQ聊天)LannceMC: 论坛搞定 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 他的羊毛机咋固定 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我等下去问下late [2020-08-22 12:28:31 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 是全色 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 现在要的不是效率 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 不不不 [2020-08-22 12:26:43 INFO] Player disconnected: Astor Rea, xuid: 2535453606017066 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可是没必要啊。。。 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 塞得进去??? me (QQ聊天)StarAlpaca13551: ??? [2020-08-22 12:26:00 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 蜘蛛网黏住,然后再迫害 [2020-08-22 12:18:01 INFO] Player connected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 不是弟弟没了? me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 农场里还剩一箱碎片吧 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 修地域用差不多了 [2020-08-22 12:15:52 INFO] Player disconnected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 今天上午耗尽了 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] [2020-08-22 12:14:45 INFO] Player connected: Fecyer, xuid: 2535445672481167 me (QQ聊天)Astor Rea: 太烦了这怪 me (QQ聊天)Astor Rea: 干脆不要了,两格冰道跑的 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: [图片] me (QQ聊天)Astor Rea: 艹 me (QQ聊天)ZeroGarlic24578: 恶魂是5*4*5还是5*5*5? me (QQ聊天)Astor Rea: 今晚 me (QQ聊天)Astor Rea: 绝了 me (QQ聊天)Astor Rea: 啊这 me (QQ聊天)Astor Rea: 不着急,我懒,暂时能用[/斜眼笑][/斜眼笑][/斜眼笑] me (QQ聊天)Astor Rea: 还缺啥嘛 me (QQ聊天)Astor Rea: 啊这 me (QQ聊天)1595810307: [/骚扰] me (QQ聊天)1595810307: 这边没吃的 me (QQ聊天)1595810307: 。。。。。。。 me (QQ聊天)Astor Rea: 顶它啊 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: /捂脸/捂脸 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 男人不能说不行 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: [图片] me (QQ聊天)zhouzhuan1234: [/斜眼笑][/斜眼笑] me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 有没有白色的东西流出来 me (QQ聊天)Astor Rea: [图片] me (QQ聊天)zhouzhuan1234: [/斜眼笑] [2020-08-22 12:02:06 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: /捂脸/捂脸 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 哇刺激 [2020-08-22 11:59:49 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)zhouzhuan1234: 涂点润滑剂 me (QQ聊天)zhouzhuan1234: ?? [2020-08-22 11:58:46 INFO] Player disconnected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-22 11:53:37 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 但是船还是可以 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 现在不行了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 以前版本在矿车上的生物可以被栓绳 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我还是用自己的 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 是分离式的 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 他的设计我看了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: emmm主要都用石砖就完事 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: (PS:LannceMC手上也有一组) me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我还有一组壳 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 缺盒子叫我 [2020-08-22 11:50:41 INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)Astor Rea: 我发群里给你了 me (QQ聊天)Astor Rea: emm你可能看错了视频 [2020-08-22 11:35:22 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 11:34:54 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 11:33:17 INFO] Player disconnected: hao2020, xuid: 2535443313555199 [2020-08-22 11:32:30 INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 四个 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我搞了两组多 [2020-08-22 10:58:02 INFO] Player connected: HWShaS, xuid: 2535418578596028 [2020-08-22 10:56:15 INFO] Player connected: Astor Rea, xuid: 2535453606017066 me (QQ聊天)LannceMC: 广告定时推送 me (QQ聊天)LannceMC: 欢迎来到梦故论坛 me (QQ聊天)LannceMC: bbs.xiafox.com [2020-08-22 10:49:59 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)1595810307: 有时间过来玩玩啊 me (QQ聊天)1595810307: 对啊 me (QQ聊天)LannceMC: 谁 [2020-08-22 10:44:28 INFO] Player connected: hao2020, xuid: 2535443313555199 me (QQ聊天)LannceMC: ??? me (QQ聊天)1595810307: 可怜的小主播 me (QQ聊天)LannceMC: 我在末地 [2020-08-22 10:40:22 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 10:40:05 INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [2020-08-22 10:32:52 INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Astor Rea: 把东西放末影箱呗 me (QQ聊天)Astor Rea: 传过去是主世界 me (QQ聊天)Astor Rea: 处死在地狱 [2020-08-22 10:25:13 INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)Astor Rea: 没 me (QQ聊天)LannceMC: 不嫌多 me (QQ聊天)LannceMC: 要 me (QQ聊天)LannceMC: 弄点圆石 me (QQ聊天)LannceMC: . me (QQ聊天)ShaggyPuma49394: 羊驼吃什么来着