[INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: bin4975, xuid: 2535439197237048 [INFO] Player connected: bin4975, xuid: 2535439197237048 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: hi [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: bin4975, xuid: 2535439197237048 [INFO] Player connected: bin4975, xuid: 2535439197237048 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可还行 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: emmm me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 哪个键位 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... Player not in whitelist whitelist remove "Nullz z l" Player not in whitelist whitelist remove "Nullz z l" [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Server started. [INFO] IPv6 supported, port: 63175 [INFO] IPv4 supported, port: 63174 [INFO] IPv6 supported, port: 2021 [INFO] IPv4 supported, port: 2019 [INFO] opening worlds/DreamS/db [2020-11-29 20:49:13 INFO] Difficulty: 3 HARD [2020-11-29 20:49:13 INFO] Game mode: 0 Survival [2020-11-29 20:49:13 INFO] Level Name: DreamS [2020-11-29 20:49:13 INFO] Session ID 160b17ed-db05-43bd-bd62-decb2b638ad0 [2020-11-29 20:49:13 INFO] Version 1.16.100.4 [2020-11-29 20:49:13 INFO] Starting Server NO LOG FILE! - setting up server logging... [Ranking] 排行榜插件已装载。 [Ranking]即将载入配置文件,位置位于 CSR\configs\ranking.txt [CSR] load CSR\CSRRanking.csr.dll [AntiBeacon] 反信标刷物已加载。适用版本:1.16.100.4 [AntiBeacon] 请等待版本适配.. [CSR] load CSR\AntiBeacon.csr.dll [CSR] 商业版认证成功。此平台基于LGPL协议发行。 [CSR] 登记中,请稍候…… at RtlUserThreadStart (UnknownFile:?) at BaseThreadInitThunk (UnknownFile:?) at o_exp (UnknownFile:?) at unsigned int std::_Pad::_Call_func[void *] (UnknownFile:?) at class WhitelistEntry * std::_Uninitialized_move >[class WhitelistEntry * const,class WhitelistEntry * const,class WhitelistEntry *,class std::allocator &] (UnknownFile:?) at void ServerInstance::startServerThread[void] (UnknownFile:?) at void ServerInstance::_update[void] (UnknownFile:?) at bool Minecraft::update[void] (UnknownFile:?) at void NetworkHandler::runEvents[bool] (UnknownFile:?) at void NetworkHandler::runEvents[bool] (UnknownFile:?) at bool NetworkHandler::_sortAndPacketizeEvents[class NetworkHandler::Connection &,class std::chrono::time_point > >] (UnknownFile:?) at void ServerNetworkHandler::handle[class NetworkIdentifier const &,class InventoryTransactionPacket const &] (UnknownFile:?) at enum InventoryTransactionError ItemUseInventoryTransaction::handle[class Player &,bool]const (UnknownFile:?) at void PlayerInventory::createTransactionContext[class std::function,class std::function] (UnknownFile:?) at void Container::createTransactionContext[class std::function,class std::function] (UnknownFile:?) at enum InventoryTransactionError ItemUseInventoryTransaction::handle[class Player &,bool]const (UnknownFile:?) at bool GameMode::useItemOn[class ItemStack &,class BlockPos const &,unsigned char,class Vec3 const &,class Block const *] (UnknownFile:?) at bool GameMode::useItemOn[class ItemStack &,class BlockPos const &,unsigned char,class Vec3 const &,class Block const *] (UnknownFile:?) at bool Block::use[class Player &,class BlockPos const &,unsigned char]const (UnknownFile:?) at bool ChestBlock::use[class Player &,class BlockPos const &,unsigned char]const (UnknownFile:?) at void EventCoordinator::processEvent[class std::function]>] (UnknownFile:?) at void ServerInstanceEventCoordinator::sendServerLevelInitialized[class ServerInstance &,class Level &] (UnknownFile:?) at enum EventResult VanillaServerGameplayEventListener::onPlayerOpenContainer[class Player &,enum ContainerType,class BlockPos const &,struct ActorUniqueID] (UnknownFile:?) at class InventoryContentPacket InventoryContentPacket::fromPlayerInventoryId[enum ContainerID,class Player &] (UnknownFile:?) at void ContainerManagerModel::serverInitItemStackIds[void] (UnknownFile:?) at void ChestBlockActor::serverInitItemStackIds[int,int,class std::function] (UnknownFile:?) [INFO] at void CraftingContainer::serverInitItemStackIds[int,int,class std::function] (UnknownFile:?) Crash CrashReporter Key: 4eb8926a-087a-3d78-9086-b8693b04c55f Build id: 4919786 Commit hash: 1136cf3cc50c1cd8e89c3b1553d1d0708e61f1e0 Session ID: e2dd1eb1-9275-4c38-a2dc-d30d064b3ead Upload Date: 2020-11-29 20:48:38 ?D1��������?����?? Dmp timestamp: 2020-11-29 20:48:38 ?D1��������?����?? Server start: 2020-11-29 20:44:07 ?D1��������?����?? OS: Windows Version: 1.16.100.4 [INFO] Package: com.mojang.minecraft.dedicatedserver [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 查服 梦渡世界 [INFO] Server started. [INFO] IPv6 supported, port: 58909 [INFO] IPv4 supported, port: 58908 [INFO] IPv6 supported, port: 2021 [INFO] IPv4 supported, port: 2019 [INFO] opening worlds/DreamS/db [2020-11-29 20:44:07 INFO] Difficulty: 3 HARD [2020-11-29 20:44:07 INFO] Game mode: 0 Survival [2020-11-29 20:44:07 INFO] Level Name: DreamS [2020-11-29 20:44:07 INFO] Session ID e2dd1eb1-9275-4c38-a2dc-d30d064b3ead [2020-11-29 20:44:07 INFO] Version 1.16.100.4 [2020-11-29 20:44:07 INFO] Starting Server NO LOG FILE! - setting up server logging... [Ranking] 排行榜插件已装载。 [Ranking]即将载入配置文件,位置位于 CSR\configs\ranking.txt [CSR] load CSR\CSRRanking.csr.dll [AntiBeacon] 反信标刷物已加载。适用版本:1.16.100.4 [AntiBeacon] 请等待版本适配.. [CSR] load CSR\AntiBeacon.csr.dll [CSR] 商业版认证成功。此平台基于LGPL协议发行。 [CSR] 登记中,请稍候…… at RtlUserThreadStart (UnknownFile:?) at BaseThreadInitThunk (UnknownFile:?) at o_exp (UnknownFile:?) at unsigned int std::_Pad::_Call_func[void *] (UnknownFile:?) at class WhitelistEntry * std::_Uninitialized_move >[class WhitelistEntry * const,class WhitelistEntry * const,class WhitelistEntry *,class std::allocator &] (UnknownFile:?) at void ServerInstance::startServerThread[void] (UnknownFile:?) at void ServerInstance::_update[void] (UnknownFile:?) at bool Minecraft::update[void] (UnknownFile:?) at void NetworkHandler::runEvents[bool] (UnknownFile:?) at void NetworkHandler::runEvents[bool] (UnknownFile:?) at bool NetworkHandler::_sortAndPacketizeEvents[class NetworkHandler::Connection &,class std::chrono::time_point > >] (UnknownFile:?) at void ServerNetworkHandler::handle[class NetworkIdentifier const &,class InventoryTransactionPacket const &] (UnknownFile:?) at enum InventoryTransactionError ItemUseInventoryTransaction::handle[class Player &,bool]const (UnknownFile:?) at void PlayerInventory::createTransactionContext[class std::function,class std::function] (UnknownFile:?) at void Container::createTransactionContext[class std::function,class std::function] (UnknownFile:?) at enum InventoryTransactionError ItemUseInventoryTransaction::handle[class Player &,bool]const (UnknownFile:?) at bool GameMode::useItemOn[class ItemStack &,class BlockPos const &,unsigned char,class Vec3 const &,class Block const *] (UnknownFile:?) at bool GameMode::useItemOn[class ItemStack &,class BlockPos const &,unsigned char,class Vec3 const &,class Block const *] (UnknownFile:?) at bool Block::use[class Player &,class BlockPos const &,unsigned char]const (UnknownFile:?) at bool ChestBlock::use[class Player &,class BlockPos const &,unsigned char]const (UnknownFile:?) at void EventCoordinator::processEvent[class std::function]>] (UnknownFile:?) at void ServerInstanceEventCoordinator::sendServerLevelInitialized[class ServerInstance &,class Level &] (UnknownFile:?) at enum EventResult VanillaServerGameplayEventListener::onPlayerOpenContainer[class Player &,enum ContainerType,class BlockPos const &,struct ActorUniqueID] (UnknownFile:?) at class InventoryContentPacket InventoryContentPacket::fromPlayerInventoryId[enum ContainerID,class Player &] (UnknownFile:?) at void ContainerManagerModel::serverInitItemStackIds[void] (UnknownFile:?) at void ChestBlockActor::serverInitItemStackIds[int,int,class std::function] (UnknownFile:?) [INFO] at void CraftingContainer::serverInitItemStackIds[int,int,class std::function] (UnknownFile:?) Crash CrashReporter Key: 4eb8926a-087a-3d78-9086-b8693b04c55f Build id: 4919786 Commit hash: 1136cf3cc50c1cd8e89c3b1553d1d0708e61f1e0 Session ID: c09d1ee0-35de-4c48-9f87-cbd31c1ba80a Upload Date: 2020-11-29 20:43:21 ?D1��������?����?? Dmp timestamp: 2020-11-29 20:43:21 ?D1��������?����?? Server start: 2020-11-20 17:01:12 ?D1��������?����?? OS: Windows Version: 1.16.100.4 [INFO] Package: com.mojang.minecraft.dedicatedserver [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 新版本一元购消失了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 没办法 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 哈哈哈 [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: sam306624186, xuid: 2535466813171914 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 裂开 [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我TM要复习 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 最近要考试了 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我在肝作业 [INFO] Player connected: sam306624186, xuid: 2535466813171914 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可怕 [INFO] Player disconnected: sam306624186, xuid: 2535466813171914 [INFO] Player connected: sam306624186, xuid: 2535466813171914 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: sam306624186, xuid: 2535466813171914 [INFO] Player connected: sam306624186, xuid: 2535466813171914 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 waterblock79 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 waterblock79 进入了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 waterblock79 退出了游戏 [INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 waterblock79 进入了游戏 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: waterblock79, xuid: 2535414061310447 [INFO] Player connected: waterblock79, xuid: 2535414061310447 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Player connected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)ChanceDeer21457: [视频]你的QQ暂不支持查看视频短片,请升级到最新版本后查看。 [INFO] Player disconnected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 降维打击 [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 me (QQ聊天)LannceMC(梦故论坛:bbs.xiafox.com): 打工人才是仌 me (QQ聊天)LannceMC(梦故论坛:bbs.xiafox.com): 打工人 打工魂 [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)LannceMC(梦故论坛:bbs.xiafox.com): 很多人都没家 [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Player connected: StarAlpaca13551, xuid: 2535461376645455 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)ChanceDeer21457: [图片] [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)Wilitary 08(菜包): [图片] me (QQ聊天)Wilitary 08(菜包): 地址:game.xiafox.com:2019 me (QQ聊天)Wilitary 08(菜包): 查腐 梦渡世界 me (QQ聊天)Wilitary 08(菜包): [/疑问][/疑问] me (QQ聊天)Wilitary 08(菜包): 这不是我的世界群吗 me (QQ聊天)Wilitary 08(菜包): 。 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 等等我再来一局,就上线 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可恶,LOL上头 me (QQ聊天)ChanceDeer21457: [/托腮] me (QQ聊天)ChanceDeer21457: 查服 梦渡世界 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)lixudongnb: 劲爆视频:韩明星陪-睡门全集28部、迪卡侬网红等你来看!独家A-V品牌传媒, 下载请戳我, 使劲戳不会疼哦↓↓↓ : http://fenxiang.mitao5586.com/?code=02TTYN [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 bin4975 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 bin4975 进入了游戏 [INFO] Player disconnected: bin4975, xuid: 2535439197237048 [INFO] Player connected: bin4975, xuid: 2535439197237048 [INFO] Running AutoCompaction... Player added to whitelist whitelist add "bin4975" [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 我今晚上线 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 可怕 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 行的 [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Player connected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (旧梦故游戏大厅)§e玩家 LiuXiaohua 退出了游戏 me (旧梦故游戏大厅)§e玩家 LiuXiaohua 进入了游戏 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Player connected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)LannceMC(梦故论坛:bbs.xiafox.com): hi me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 晚上好 [INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 好家伙 [INFO] Player disconnected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [INFO] Player connected: LannceMC, xuid: 2535417037953552 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (梦故Java服)§e玩家 LanceMC 退出了游戏 me (梦故Java服)§e玩家 LanceMC 进入了游戏 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 me (QQ聊天)BilobedGorgon81: 为啥杀不完? [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Player connected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (QQ聊天)StarAlpaca13551: 优秀 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: EightBacon27974, xuid: 2535466907468436 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (梦故生存服)§e玩家 Eliasfell3288 退出了游戏 me (梦故生存服)§e玩家 Eliasfell3288 进入了游戏 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Player connected: Eliasfell3288, xuid: 2535409316588363 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Player disconnected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player connected: BilobedGorgon81, xuid: 2535437918373820 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... me (旧梦故游戏大厅)§e玩家 LiuXiaohua 退出了游戏 me (旧梦故游戏大厅)§e玩家 LiuXiaohua 进入了游戏 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Player connected: ChanceDeer21457, xuid: 2535451868391977 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Player disconnected: CayaN75, xuid: 2535452333951284 [INFO] Player connected: CayaN75, xuid: 2535452333951284 [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction... [INFO] Running AutoCompaction...